Ga naar de hoofdinhoud

Algemene Voorwaarden

LEGO Discovery Center (LDC) is een familie entertainment center – toegang is niet toegestaan zonder een kind. Kinderen moeten onder toezicht staan van een verantwoordelijke volwassene van 18 jaar of ouder. LDC behoudt zich het recht om de toegang te weigeren zonder uitleg. Tickets die online of vooraf zijn gekocht, mogen niet in combinatie met andere aanbiedingen, promoties of vouchers worden gebruikt of voor geld worden ingewisseld. Tickets zijn alleen bij de vermelde attractie inwisselbaar. LDC behoudt zich het recht om details/tentoonstellingen/attracties zonder voorafgaande kennisgeving om technische, operationele of andere redenen te wijzigen, sluiten of verwijderen, en dat in deze omstandigheden geen restituties of prijsverlagingen kunnen worden gegeven.

Alle tickets voor LDC, of ze nu rechtstreeks bij de LDC, andere Merlin attracties of externe verkopers worden gekocht, zijn niet restitueerbaar of overdraagbaar. Alle tickets met een toegewezen datum en tijdslot zijn alleen in die periode geldig. Deze boekingen zijn niet overdraagbaar, maar hebben wel gegarandeerde toegang. Alle gasten zonder ticket of in het bezit van een ticket zonder tijdslot hebben geen garantie op toegang tot de attractie als deze uitverkocht is. Gasten worden geadviseerd om tot 15 minuten vóór het tijdslot aan te komen om de toelating te verwerken. Aanvullende voorwaarden voor jaarpassen worden hieronder vermeld - punt 21.

LDC noch haar moedermaatschappij, Merlin Entertainments Belgium, is aansprakelijk voor verlies of schade die op het terrein ontstaat en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor reiskosten of andere gemaakte onkosten.

Bij het betreden van de attractie gaat u akkoord met de spelregels die bij de ingang van de attractie worden getoond (punt 17). Alle kinderen onder de 18 jaar moeten te allen tijde onder toezicht staan van een verantwoordelijke volwassene. Kinderen mogen in geen geval onbeheerd worden achtergelaten. Om hygiënische en veiligheidsredenen moeten alle gasten schoenen en sokken met grip dragen. In sommige gedeeltes van de attractie moeten schoenen worden verwijderd.

 

Boekingsvoorwaarden

Het maken van uw boeking: De groepsleider moet op het moment van de boeking geautoriseerd zijn om deze te maken, op basis van de boekingsvoorwaarden, door alle op de boeking genoemde personen en door de ouders of verzorgers van iedereen onder de 18 jaar. De groepsleider moet ten minste 18 jaar oud zijn wanneer de boeking wordt gemaakt. Alle boekingen moeten online via de website worden gemaakt. Aan het einde van het boekingsproces wordt u gevraagd te bevestigen dat u onze boekingsvoorwaarden hebt gelezen en ermee akkoord gaat. Uw boeking wordt bevestigd met een E-ticket en wij bevestigen uw boeking per e-mail. De bevestiging wordt naar het e-mailadres verzonden dat u bij uw boeking hebt opgegeven. Als u echter spamfilters op uw e-mailaccount heeft, bereikt onze e-mail u mogelijk niet.

Uw e-mailvoucher dient als betalingsbewijs voor uw attractieticket. U moet de bevestigingsmail meenemen om toegang te krijgen. Controleer uw boekingsbevestiging zorgvuldig zodra u deze ontvangt. Neem onmiddellijk contact met ons op als informatie op de bevestiging onjuist of onvolledig blijkt te zijn, aangezien het onmogelijk kan zijn om later wijzigingen aan te brengen.

Kom a.u.b. binnen het door u aangegeven tijdslot aan, zodat u uw boeking niet verliest.  We raden u aan om 15 minuten voordat uw tijdslot begint aanwezig te zijn om de toegang te verwerken. Houdt er a.u.b. er rekening mee dat er in piekperiodes wachtrijen kunnen zijn.

Let op : Wij willen dat iedereen de beste speeltijd heeft, daarom beperken we het aantal bezoekers en de tijd in de attractie, zodat wij je de beste mogelijke ervaring kunnen aanbieden. Dit betekent dat je op drukke dagen een polsbandje krijgt met een tijdslimiet van minimaal 2 uur LEGO plezier.

 

Betaling: Volledige betaling wordt op het moment van de boeking vereist.

Uw contract met Merlin Entertainments Belgium: Een bindend contract tussen ons komt tot stand wanneer de laatste pagina van de boekingsbevestiging procedure u een boekingsreferentie geeft. Dit contract en alle daaruit voortvloeiende zaken worden door de lokale wetgeving beheerst.

De kosten van uw ticket(s): We behouden ons het recht voor om fouten in zowel geadverteerde als bevestigde prijzen te corrigeren. We zullen dit doen zodra we op de hoogte zijn van de fout. Een totale prijs van uw ticket(s) zal worden gegeven voordat u uw boeking bevestigt, die u dan wel of niet kunt accepteren. Alle definitieve prijzen zijn voor vooraf boeken en inclusief BTW.

Wijzigingen door u: Nadat een boekingsreferentie is gegeven, is het niet meer mogelijk om uw boeking te wijzigen of over te dragen.

Annuleringen door u: Als u of een lid van uw gezelschap uw boeking moet annuleren nadat deze is bevestigd, moet de groepsleider ons of de geautoriseerde externe boekingsagent hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. Transacties via ons worden niet gerestitueerd. Neem bij vragen rechtstreeks contact op met de attractie via: Info.Brussels@legodiscoverycentre.com

Wijzigingen en annuleringen door ons: Zo nu en dan moeten wij wijzigingen aanbrengen en fouten of andere details corrigeren, zowel vóór als nadat boekingen zijn bevestigd, of bevestigde boekingen annuleren waarvoor we ons het recht voorbehouden om dat te doen. Als we een belangrijke wijziging moeten doorvoeren of iets moeten annuleren, dan laten we dat u zo snel mogelijk weten. Als daar vóór vertrek tijd voor is, bieden wij u de keuze uit de volgende opties:

(a) aanvaarding van de gewijzigde regelingen of

 

(b) aanschaffing van één van onze alternatieve ticketaanbiedingen. Als de gekozen alternatieve datum goedkoper is dan de oorspronkelijke datum, dan betalen we het verschil terug. Als het duurder is, dan zullen wij u niet vragen om meer te betalen.

 

(c) het annuleren of accepteren van de annulering, in welk geval u een volledige terugbetaling ontvangt van al het geld dat u aan ons hebt betaald.

 

Houdt er a.u.b. rekening mee dat de bovenstaande opties niet beschikbaar zijn als een wijziging van gering belang is. In alle gevallen is onze aansprakelijkheid voor significante wijzigingen en annuleringen beperkt tot het aanbieden van de bovengenoemde opties. Het spijt ons dat we geen uitgaven, kosten of verliezen kunnen betalen die u als gevolg van een wijziging of annulering heeft geleden.

 

Overmacht: Tenzij uitdrukkelijk anders in deze boekingsvoorwaarden vermeld, kunnen we helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden of enige vergoeding betalen wanneer de (snelle) uitvoering van onze contractuele verplichtingen wordt verhinderd of beïnvloed of u anderszins enige schade of verlies lijdt (zoals meer volledig beschreven in artikel 9 (1) hieronder) als gevolg van "overmacht". In deze boekingsvoorwaarden betekent "overmacht" elke gebeurtenis die wij of de leverancier van de dienst(en) in kwestie niet, zelfs met de nodige zorgvuldigheid, konden voorzien of vermijden. Dergelijke gebeurtenissen kunnen zijn: (de dreiging van) oorlog, oproer, burgeroorlog, (de dreiging van) terroristische activiteiten, arbeidsconflicten, natuurlijke of nucleaire rampen, ongunstige weersomstandigheden, brand en allerlei soortgelijke gebeurtenissen die buiten onze controle vallen.

Video- en fotografieproducten binnen de attractie en het verkooppunt worden geleverd, onderhouden en beheerd door een derde partij - Magic Memories Ltd. Aansprakelijkheid voor eventuele vragen met betrekking tot deze producten of diensten moeten worden gericht aan Magic Memories Customer Support via www.MagicMemories.com 

Onze Aansprakelijkheid jegens U

(1) We beloven ervoor te zorgen dat de ticketregelingen die we zijn overeengekomen te maken, uit te voeren of te verstrekken, zoals van toepassing als onderdeel van ons contract met u, worden uitgevoerd of geleverd met redelijke vaardigheid en zorg. Dit betekent dat wij, onder voorbehoud van deze boekingsvoorwaarden, verantwoordelijkheid aanvaarden als u bijvoorbeeld overlijdt, persoonlijk letsel oploopt of als uw contractuele regelingen niet worden uitgevoerd zoals beloofd of gebrekkig blijken te zijn als gevolg van het falen van onszelf, onze werknemers, agenten of leveranciers om redelijke vaardigheid en zorg te gebruiken bij het maken, uitvoeren of verstrekken van, indien van toepassing, uw gecontracteerde regelingen. Houdt er a.u.b. rekening mee dat het uw verantwoordelijkheid is om aan te tonen dat er geen redelijke vaardigheid en zorg is gebruikt als u een claim tegen ons wilt indienen. Daarnaast zijn wij alleen verantwoordelijk voor wat onze medewerkers, agenten en leveranciers wel of niet doen als zij op dat moment in de uitoefening van hun dienstverband handelden (voor medewerkers) of werkzaamheden uitvoerden die wij van hen hadden gevraagd (voor agenten en leveranciers).

 

(2) Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig letsel, ziekte, overlijden, verlies (zoals verlies van plezier), schade die ontstaat, inclusief enig leed, ongemak of angst veroorzaakt tijdens de ervaring, onkosten, kosten of andere bedragen of claims van welke beschrijving dan ook die het gevolg is van één van de volgende dingen:

 

de handeling(en) en/of weglating(en) van de betrokken perso(o)nen of (een) lid/leden van hun partij of

 

de handeling(en) en/of nalatighe(i)d(en) van een derde partij die geen verband houdt met het verstrekken van uw bezoek en die onvoorzienbaar of onvermijdelijk waren of

 

'overmacht' zoals gedefinieerd in artikel 8.

 

(3) Houdt er a.u.b. rekening mee dat we geen verantwoordelijkheid kunnen aanvaarden voor diensten die geen deel uitmaken van ons contract. Dit omvat bijvoorbeeld alle aanvullende diensten of faciliteiten die een leverancier aan u wilt leveren wanneer de diensten of faciliteiten niet in onze brochure worden geadverteerd en we niet hebben ingestemd om deze te regelen.

 

(4) De beloften die we aan u doen over de diensten die we zijn overeengekomen te leveren of te regelen als onderdeel van ons contract, zullen worden gebruikt als basis om te beslissen of de betreffende diensten correct zijn geleverd.

 

(5) Houdt er a.u.b. rekening mee dat we geen enkele aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor enige schade, verlies, onkosten of andere sommen van welke beschrijving dan ook (1) op basis van de informatie die u ons hebt gegeven met betrekking tot uw boeking voordat we deze accepteren en wij de gevolgen niet hadden kunnen voorzien bij het schenden van ons contract met u (2) die niet de gevolgen waren van een contractbreuk of andere fout van onszelf, onze werknemers of, indien wij daar verantwoordelijk voor zijn, onze leveranciers. Daarnaast kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele zakelijke verliezen.

 

(6) U moet onszelf en onze verzekeraars alle hulp bieden die we redelijkerwijs nodig hebben. U moet ons en de betrokken leverancier ook informeren over uw claim of klacht zoals uiteengezet in clausule 12 hieronder. Als het u wordt gevraagd, moet u alle rechten die u heeft jegens de leverancier of iemand anders die verantwoordelijk is voor uw claim of klacht, aan ons of onze verzekeraars overdragen (als de betrokkene jonger is dan 18 jaar, moet hun ouder of voogd dit doen). Ook moet u ermee instemmen volledig met ons en onze verzekeraars samen te werken als wij of onze verzekeraars eventuele overgedragen rechten willen afdwingen.

 

Klachten en problemen: Mocht u onverhoopt een reden tot klagen hebben of problemen ondervinden bij uw bezoek aan een attractie, dan dient u dit onverwijld aan de leverancier van de betreffende dienst(en) te melden. Elke mondelinge mededeling moet zo spoedig mogelijk schriftelijk worden gedaan. Totdat we op de hoogte zijn van een probleem of klacht, kunnen we niet beginnen met het oplossen ervan. U moet binnen 28 dagen na het einde van het bezoek aan de attractie naar ons Guest Experience Team bij de attractie die u heeft bezocht schrijven, met vermelding van uw boekingsreferentie en alle details van uw klacht. Voor alle klachten en claims waarbij geen sprake is van overlijden, persoonlijk letsel of ziekte, kunnen we helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden als u de klacht of claim niet volledig in overeenstemming met deze clausule meldt.

Uw verantwoordelijkheden: Boekingen worden geaccepteerd met dien verstande dat alle reizende personen normaal gesproken in goede gezondheid verkeren en in staat zijn om aan de fysieke eisen van het attractiebezoek te voldoen. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle leden van het gezelschap vóór vertrek in het bezit zijn van alle benodigde reis- en gezondheidsdocumenten. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of bijbehorende kosten als u de toegang tot het transport of het attractiegebied wordt geweigerd als gevolg van het niet bij u hebben van de juiste documentatie.

Voorwaarden voor leveranciers: Veel van de diensten waaruit uw bezoek bestaat, worden geleverd door onafhankelijke leveranciers. Die leveranciers leveren deze diensten volgens hun eigen voorwaarden. Sommige van deze algemene voorwaarden kunnen de aansprakelijkheid van de leverancier jegens u beperken of uitsluiten, meestal in overeenstemming met de toepasselijke internationale verdragen (zie clausule 9 (3)). Kopieën van de relevante delen van deze voorwaarden zijn op aanvraag bij de betreffende leverancier verkrijgbaar.

Speciale verzoeken en medische problemen: Als u een speciaal verzoek heeft, dient u dit tijdens het reserveren aan ons door te geven. Hoewel we ons best zullen doen om redelijke verzoeken aan de betreffende leverancier door te geven, kunnen we helaas niet garanderen dat aan elk verzoek wordt voldaan. Het niet voldoen aan een speciaal verzoek is geen contractbreuk van onze kant. Bevestiging dat een speciaal verzoek is genoteerd of doorgegeven aan de leverancier of het opnemen van het speciale verzoek op uw bevestigingsfactuur of andere documentatie is geen bevestiging dat aan het verzoek zal worden voldaan. Tenzij en totdat het specifiek is bevestigd, zijn alle speciale verzoeken onderhevig aan beschikbaarheid.

Oproepbewaking en -opname: als onderdeel van onze voortdurende inspanningen om ervoor te zorgen dat u de beste service ontvangt, kunnen we uw telefoongesprek bewaken en opnemen voor trainingsdoeleinden.

Routebeschrijving: Zorg ervoor dat u een routebeschrijving naar de attractie heeft; basisinstructies staan ook op uw e-mailvoucher. Routebeschrijvingen moeten in combinatie met een actuele kaart worden gebruikt.

Parkeren: Controleer de parkeerregelingen. Parkeren is altijd op risico van de eigenaar van het voertuig.

Spelregels: Gasten moeten zich te allen tijde aan de spelregels houden. Als gasten getuige zijn van het niet volgen van deze regels, waardoor zijzelf of anderen het risico lopen op letsel of een overtreding, moeten ze de attractie verlaten. Alle kinderen onder de 16 jaar moeten te allen tijde onder toezicht staan van een verantwoordelijke volwassene. Kinderen mogen in geen geval onbeheerd worden achtergelaten.

Hygiëne: Om hygiënische redenen moeten alle gasten schoenen en sokken dragen. In sommige delen van de attractie moeten schoenen worden verwijderd.

Verjaardagsfeestjes: Verjaardagsfeestjes moeten minstens twee weken vóór de feestdatum worden geboekt. 100% van de betaling voor het verjaardagsfeestje is vereist om de boeking te voltooien wanneer deze via onze website is gemaakt. Alle extra items die na de eerste boeking worden toegevoegd, moeten vóór uw feestdatum worden betaald. Als u dit niet doet, riskeert u annulering zonder restitutie of omruiling. Verjaardagsfeestjes kunnen niet worden gerestitueerd, maar boekingen kunnen mogelijk worden gewijzigd waarbij een alternatieve datum/tijdstip ter beoordeling van het management team. Aangekochte gepersonaliseerde aanvullende artikelen, zoals verjaardagstaarten, kunnen niet worden geannuleerd of terugbetaald.

Algemene Voorwaarden Jaarpas

Voor Jaarpashouders gelden de standaard toegangsvoorwaarden voor tickets, samen met de volgende voorwaarden;

Een pas per persoon in de leeftijd van 2+ is vereist. De passen zijn niet aan andere personen overdraagbaar. Passen zijn 12 maanden geldig vanaf de aankoopdatum en kunnen alleen op geldige datums gebruikt worden (gespecificeerd bij de aankoop). Kinderen moeten bij elk bezoek door een verantwoordelijke volwassene worden vergezeld. Passen mogen alleen gebruikt worden door degenen die op de pas zijn afgebeeld en gedetailleerd. Voor alle tickethouders, inclusief Jaarpashouders, gelden de standaard openingstijden en laatste toegangstijden. Onmiddellijke toegang is niet gegarandeerd en mocht de attractie vol zijn, dan wordt u mogelijk verzocht op een later tijdstip of andere datum terug te komen. Jaarkaarten zijn alleen geldig tijdens normale openingstijden en niet tijdens evenementen waar een apart ticket voor nodig is.

Een Jaarpas is alleen geldig wanneer deze door de genoemde houder wordt gepresenteerd en gebruikt, indien het een duidelijke foto heeft die een echte gelijkenis van de genoemde houder is, en het bezoek binnen de Geldigheidsperiode valt. Fotokopieën van een Jaarpas worden bij een Attractie niet geaccepteerd en LDC behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de toegang te weigeren aan een persoon die probeert een Jaarpas te gebruiken die niet origineel is, zonder enige compensatie te bieden. Elk gebruik of poging tot gebruik van een Jaarpas in strijd met deze Voorwaarden of de relevante voorschriften van de Attractie, zal ertoe leiden dat de Jaarpas zonder restitutie of vergoeding wordt ingetrokken.

LDC behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de openings- en sluitingsdata van de Attracties te wijzigen en alle of een deel van de speelzones, evenementen of faciliteiten binnen de Attracties te sluiten, verwijderen of annuleren om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot technische, gezondheids-, veiligheids- en/of operationele redenen, of vanwege speciale evenementen of privé aangelegenheden.

Voor het opnieuw uitgeven van een verloren of beschadigde Jaarpas, kunnen administratiekosten van maximaal € 10,- in rekening worden gebracht. De heruitgifte van gestolen Jaarkaarten is ook onderworpen aan de heruitgifte vergoeding van € 10,-, tenzij de houder LDC een relevant misdaadreferentienummer kan verstrekken bij het verzoek om heruitgifte van de Jaarpas.

LDC heeft het recht om naar eigen goeddunken de prijs die voor de Jaarpas moet worden betaald, op elk moment en om welke reden dan ook, te wijzigen en kan van tijd tot tijd prijzen of promotieaanbiedingen aanbieden voor de aankoop van de Jaarpas bij specifieke Attracties, online of via derden. Houdt er a.u.b. rekening mee dat de prijs van LDC niet overeenkomt met de prijs die voor een Jaarpas moet worden betaald. Als LDC de te betalen prijs voor de Jaarpas wijzigt, zal LDC Jaarpashouders via de website informeren. Voor alle duidelijkheid: eventuele prijswijzigingen zijn niet van toepassing op bestaande Jaarpassen.

 

LDC behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen door Jaarpashouders niet minder dan 30 dagen van tevoren schriftelijk van een dergelijke wijziging op de hoogte te stellen door gebruik te maken van de gegevens die aan LDC zijn verstrekt toen de Jaarpashouder een Jaarpas kocht en door dergelijke wijzigingen te noteren op de webpagina betreffende de algemene voorwaarden, dus bezoek a.u.b. de website regelmatig voor wijzigingen. Als u de gewijzigde voorwaarden niet accepteert, kan dit van invloed zijn op ons vermogen om bepaalde producten en diensten aan u te leveren.

Promoties & Kortingsacties

Promotionele acties zijn niet geldig in combinatie met andere acties en/of kortingen. En dus ook niet in combinatie met voorverkooptickets die u via onze website aanschaft. Promoties zijn altijd exclusief van toepassing op onze Lead price van €25,95. Het maximum aantal personen waarvoor de promotie geldig is en de uiterlijke geldigheidsdatum staat op de kortingsvoucher of op de boekingspagina zelf vermeld.

Kortijngsvouchers zijn alleen maar geldig op de verkoop van standaard tickets (behalve specifieke uitzonderingen vermeld op de voucher zelf).

Houders van een kortingsvoucher of een vrijkaart moeten een tijdslot op voorhand boeken via de website om hun toegang tot het LEGO® Discovery Centre Brussels te garanderen.

Vrijkaarten zijn alleen geldig voor de periode die op de kaart zelf vermeld staat. Gereserveerde tijdslotten moeten tijdens de geldige periode van de vrijkaart vallen. Vrijkaarten houders moeten deze meenemen en aan de ingang van LDC geven om toegang te krijgen. Tijdslot reservatie alleen geeft geen toegang tot de LDC.

LEGO Discovery Centre Brussels

DOCKS BRUXSEL

LAMBERMONTLAAN 1, 1000 BRUSSELS

BELGIË

WEDSTRIJDREGELS OP SOCIALE MEDIA

Door deel te nemen aan wedstrijden van het LEGO® Discovery Centre Brussels op het officiële Instagram en/of Facebook account, word je geacht dit wedstrijdreglement te hebben gelezen en aanvaard. De winna(a)r(es) van de wedstrijd wordt bij uitbreiding geacht akkoord te gaan met het LEGO Discovery Centre Brussels wedstrijdreglement. Zorg ervoor dat je deze regels leest voordat je meedoet aan een van onze wedstrijden.

 • De wedstrijd is open voor alle Belgische bewoners van 18 jaar of ouder, behalve: a) Alle werknemers van de Merlin Entertainments Group Operations Ltd of leden van hun directe familie; b) alle werknemers of vertegenwoordigers van agentschappen, leveranciers of derden die verbonden zijn aan attracties van de Merlin Entertainments Group operations Ltd; of c) als je niet ouder bent dan 18 jaar, zorg er dan voor dat een ouder of voogd toestemming voor deelname heeft gegeven. Als je wint dienen zij contact met ons op te nemen om de prijs te claimen.
 • De prijs voor de wedstrijd is afhankelijk van beschikbaarheid en hangt af van het type wedstrijd. Meer details over de prijs worden bij elke wedstrijd apart gecommuniceerd.
 • De winna(a)r(es) wordt uiterlijk 1 maand na het officiële einde van de wedstrijd door het LEGO® Discovery Centre Brussels bekendgemaakt.
 • Het LEGO Discovery Centre Brussels zal redelijke inspanningen leveren om contact op te nemen met de winna(a)r(es). Als de winna(a)r(es) niet kan worden gecontacteerd of niet in staat is om aan deze voorwaarden en wedstrijdregels te voldoen, behoudt het LEGO Discovery Centre Brussels zich het recht voor om de prijs aan de volgende in aanmerking komende deelnemer aan te bieden die willekeurig wordt getrokken. We vragen je om een e-mailadres zodat we je de LEGO® prijsverrassing kunnen sturen.
 • Alle deelnemers en de winnaars moeten 18 of ouder zijn of moeten een ondertekend toestemmingsformulier hebben van een ouder of voogd die aanwezig is wanneer de attractie wordt bezocht. Bewijs van identiteit en leeftijd kan worden gevraagd.
 • Volwassenen MOETEN worden vergezeld door een kind (tot 17 jaar) om LEGO® Discovery Centre Brussels te bezoeken. Kinderen (17 jaar en jonger) moeten begeleid worden door een volwassene.
 • De prijs is enkel geldig in het LEGO® Discovery Centre Brussels en niet in andere attracties van de Merlin Entertainments groep.
 • De prijs kan enkel gebruikt worden zoals aangegeven, is niet overdraagbaar aan een ander individu en kan niet ingeruild worden voor geld of gebruikt worden op een andere manier. De verkoop van de prijs met winstoogmerk is verboden. De prijs kan niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen of tickets. Als de winna(a)r(es) ervoor kiest om deel te nemen aan een deel of alle delen van zijn/haar prijs met minder dan de gasten die als prijs worden vermeld, wordt de prijs toegekend aan de winna(a)r(es) en de deelnemende gasten, waarbij de rest van de prijs wordt verbeurdverklaard en is niet vatbaar voor verdere of alternatieve compensatie. Deze prijs kan niet worden gecombineerd met andere promoties.
 • Elke overdracht, verkoop of ander misbruik van de prijs, geclaimd of geprobeerd, maakt deze automatisch ongeldig.
 • De geldigheidsduur van de prijs en de gebruiksvoorwaarden worden vermeld in de bevestigingsmail die naar de winna(a)r(es) wordt gestuurd. Dit kan per wedstrijd verschillen en het LEGO Discovery Centre Brussels behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van de wedstrijdprijzen op elk moment aan te passen.
 • De winnaars en hun begeleiders zijn verantwoordelijk voor alle kosten en regelingen die niet specifiek in de prijs zijn inbegrepen, inclusief reiskosten, maaltijden, souvenirs of andere kosten die de winnaars kunnen maken om de prijs in ontvangst te nemen.
 • Indien een prijs niet beschikbaar is, behoudt LEGO® Discovery Centre Brussels zich het recht voor om een alternatieve prijs van gelijke of grotere waarde aan te bieden.
 • Voor bepaalde attracties gelden beperkingen wat betreft omvang, lengte, gewicht, leeftijd en medische waarschuwingen. De attractie behoudt zich het recht voor om toegang te weigeren en om alle of een deel van de faciliteiten te sluiten en/of te wijzigen, inclusief het sluiten van zones en/of attracties om technische, operationele, gezondheids- en veiligheids- of andere redenen, waaronder overcapaciteit.
 • LEGO Discovery Centre Brussels zal de gegevens van de winna(a)r(es) niet gebruiken voor marketingdoeleinden, tenzij deze heeft aangegeven dergelijke informatie te willen ontvangen.
 • LEGO Discovery Centre Brussels kan na het bezoek contact opnemen met de winna(a)r(es) voor feedbackdoeleinden.
 • LEGO Discovery Centre Brussels kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies, letsel of teleurstelling geleden door de winna(a)r(es) of als gevolg van het accepteren van de prijs.
 • De winna(a)r(es) gaat akkoord met het gebruik van zijn of haar naam, foto en woonplaats en zal meewerken aan elk ander redelijk verzoek van LEGO Discovery Centre Brussels met betrekking tot publiciteit na het winnen, inclusief alle sociale media.
 • De beslissing van LEGO Discovery Centre Brussels is definitief. Er wordt geen correspondentie gevoerd.
 • De winnaars van de wedstrijd worden gecontacteerd via Facebook, Instagram of e-mail en hebben 10 werkdagen de tijd om op dit bericht te reageren, ongeacht het gebruikte kanaal, voordat de prijs wordt ingetrokken en aan een andere winna(a)r(es) wordt toegekend.
 • Merlin behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment om welke reden dan ook te wijzigen.
Health